Новини

Всичко от света на правото

Прекратяване на трудови договори от страна на работодателя

Нормативната уредба на трудовите правоотношения е съществена част от българското законодателство, която има пряко отражение върху икономиката. Особеност представлява обстоятелството, че макар и [...]

Правен режим на търговските марки на територията на РБ

Правният режим на търговските марки в Р. България е уреден в Закона за марките и географските означения. По отношение на установената с този нормативен акт правна уредба са налице действащи от [...]

Правен режим на задължителната застраховка “Гражданска отговорност”

В последните няколко месеца зачестиха изпращаните от Гаранционния фонд уведомления до собствениците на МПС във връзка със задължението им да сключат застраховка „Гражданска отговорност” на [...]

Мобилните оператори – част от проблема или част от решението

Някои често срещани проблеми в отношенията между големите телекомуникационни компании и техните контрагенти – потребители. Мобилните оператори за добро или за лошо са свързани с може би един от [...]

Практически проблеми на договорите за наем и лизинг

Договорите за наем и лизинг /оперативен и финансов/ са сред най-често срещаните граждански и търговски сделки. В практиката с оглед обществено икономическите условия особено остро се поставят [...]

страница 1 от 2