Юридическа кантора – „Юрикон”

създадена през 1994г.

Информация за юридическа кантора „Юрикон”

white

Юридическа  кантора „Юрикон” е създадена през 1994г. от адвокатите Витан Андреев и Христо Христов, основатели на Адвокатско дружество „Андреев, Христов и партньори“, БУЛСТАТ 176642834.
Първоначално дейността на кантората обхваща правна консултация в областта на търговското право и новосъздаващите се към този момент търговски отношения с вътрешен и международен характер, както и процесуална защита по търговски и наказателни дела.
За кратко време периодът на утвърждаване преминава в период на разширяване на предметния обхват на оказваните правни услуги и клиентска сфера. Това довежда до привличане на адвокати с различна тематична квалификация, включително езикова, в качеството им на сътрудници в кантората.
Понастоящем екипът кантората предоставя компетентни консултации и извършва процесуално представителство във всички правни сфери, в това число: Гражданско право; Вещно право; Облигационно право; Семейно право; Наследствено право; Търговско право; Трудово право; Право на интелектуалната собственост; Административно право; Данъчно право; Конкурентно право; Информационно право; Наказателно право и др.
В работата ни с клиентите ни се стремим да оказваме цялостна, компетентна и своевременна правна помощ. Ние ценим времето на нашите партньори и поставяме в центъра на отношения ни изграждането на взаимно доверие, защото постигането на трайно сътрудничество, следвайки ценностите на лоялност, отговорност и отдаденост на проблемите на клиентите ни, е бил от самото начало и продължава да бъде нашият ключов подход и стратегия за бъдещото ни развитие.
Все по-динамично променящата се правна и обществена действителност поставя пред нас редица нови предизвикателства. Екипът на кантората е показал през годините своята способност за овладяване на трудностите и новите изисквания на съвременността. Ние не само следим променящата се бизнес среда, но считаме, че познаването на същностните движещи процеси под повърхността на видимото, е от изключително важно значение за способността за постигане на взаимоизгодни и дълготрайни решения на поставяните ни проблемни казуси.
Опитът, работата с клиенти и анализът на постигнатите резултати по естествен път създадоха водещия за настоящата дейност принцип ЕЕО – екипност, ефективност, обобщаване.
Принципът ЕЕО се оказа съответен на мотивацията на адвокатите и сътрудниците в кантората и беше разпознат от клиентите като напълно съответстващ на техните интереси. Същевременно, основавайки се в своята дейност на ЕЕО, кантората излезе извън тесните граници на формалната юридическа консултация и стана част от търговската реализация на множество клиенти.
Целим да добавяме нови букви в абревиатурата.

Ние Ви предлагаме

 • правнa помощ и процесуално представителство в областта на наказателното право и процес;
 • компетентни, навременни, точни и задълбочени юридически консултации и правни становища, отговарящи изчерпателно на поставените ни казуси и проблеми;
 • цялостно правно обслужване на търговски дружества, в това число, но не само регистарция и пререгистрация, извършване на промени, публикуване/обявяване на ГФО, престрктуриране, извършване на вливания, сливания, отделяне и разделяне;
 • водене на граждански дела, изготвяне на искови молби, извършване на процесуално предтсавителство до окончателното приключване на делата;
 • събиране на вземания по пътя на заповедното производство и общия ред по ГПК;
 • водене на изпълнителни дела до окончателното събиране на дължимите вземания;
 • осъществяване на защита по изпълнителни дела;
 • обжалване на незаконосъобразни административни актове, в това число но не само наказателни постановления, данъчни актове и др.
 • образуване на брачни дела за прекратяване на брак, за равод по взаимно съгласие ан страните и др.;
 • извършване на медиация, водене на преговори по повод сключване на договори във всички области на гражданското право, като наприемр предарителни договори за покупко-праджба на недвижим имот, договори за строителство, за наем, за търговски продажби, договори за лизинг и др.
 • изготвяне на договори във всички области на гражданското право;

Екип

 • Адв. Витан Андреев
  Адв. Витан Андреев Адвокат / Основател
 • Адв. Христо Христов
  Адв. Христо Христов Адвокат / Основател
 • Адв. Виктор Тодоров
  Адв. Виктор Тодоров Адвокат
 • Адв. Мария Соколова
  Адв. Мария Соколова Адвокат
 • Адв. Елена Божурска
  Адв. Елена Божурска Aдвокат
 • Адв. Цонка Мурджева
  Адв. Цонка Мурджева Aдвокат
 • Адв. Делян Сандулов
  Адв. Делян Сандулов Aдвокат
 • Ралица Монова
  Ралица Монова Aдвокатски сътрудник
 • Александра Анастасова
  Александра Анастасова Aдвокатски сътрудник
 • Кристина Смилянова
  Кристина Смилянова Aдвокатски сътрудник
 • Лиляна Димова
  Лиляна Димова Oфис-мениджър / Счетоводител