Сфери на дейност

В които ще ви бъдем полезни

Гражданското право

 • Изготвяне на договори
 • Регистрация, преобразуване и прекратяване на Търговски дружества по смисъла на Търговския закон
 • Регистрация на сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел- Фондация, Асоциация и др.
 • Арбитраж
 • Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и др.
 • Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на гражданско-правни дела
 • Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство

Наказателно право

 • Съдействие и защита в досъдебна и съдебна фаза на наказателното производство и процесуално представителство на обвиняеми, подсъдими и пострадали лица;
 • Съдействие и правна защита при задържане от органите на досъдебното производство;
 • Оказване на правна помощ и защита при повдигнато обвинение за извършено престъпление;
 • Съдействие и правна защита на лица, пострадали от престъпление; процесуално представителство при предявяване на граждански искове за обезщетения за претърпените имуществени и неимуществени вреди от пострадали от престъпленията лица в наказателния процес
 • Изготвяне на жалби до съд, прокуратува и органи на изпълнителната и съдебната власт;
 • Дела за реабилитация на осъдени лица.
 • Процесуално представителство в производства по Закон за екстрадицията и европейската заповед за арест и трансфер на осъдени лица

Търговско право

 • Регистрация, пререгистрация, прекратяване на фирми и дружества по Търговския закон и Закона за търговския регистър
 • Пререгистрация на фирми в Агенцията по вписванията
 • Сделки с търговски предприятия
 • Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки
 • Съдействие при различни видове търговски процедури
 • Изготвяне на правни анализи
 • Проучване на правните рискове
 • Консултации относно учредителни договори, споразумения между акционери/съдружници, рамкови и операционни договори, договори за управление, правила за вътрешен ред и др.
 • Структуриране на капитал и дялови участия, промени в неговия размер и структура
 • Придобиване на необходимите административни разрешения и одобрения, регистрации и лицензи, в зависимост от специфичните индустриални отрасли
 • Консултиране на дружества – кредитори относно реализиране на обезпечения
 • Консултиране на дружества във връзка с обезпечаване на техните вземания, в качеството им на кредитори
 • Подготовка на необходимите документи във връзка с представителство на кредитори, участващи в производства по несъстоятелност;

Трудово право

 • Изготвяне и преглед на трудови договори
 • Консултации относно прекратяване на трудови договори
 • Консултации по социално и здравно осигуряване
 • Представителство пред съда
 • Консултиране на работодатели и работници и ефективно провеждане на процедури по уреждане статута на работа и пребиваване на чуждестранни граждани, планиращи да полагат труд в страната.

Вещно право

 • Продажба,дарение,замяна на недвижими имоти и МПС
 • Делба на недвижими имоти-доброволна и съдебна делба
 • Проучване на всички вписвания отнасящи се до имота, предмет на интерес за закупуване, в съответния имотен регистър на Агенцията по вписванията;
 • Консултации по вещноправни и реституционни въпроси по Закона за собственостата, Закона за възстановяване и ползване на земеделските земи и др.
 • Изготвяне на различни правни схеми за придобиване на недвижими имоти – чрез имотни сделки, придобиване на дялове, бартерни сделки и други подобни в зависимост от конкретната ситуация;
 • Представителство пред съда във връзка с оспорване на нотариални актове и договори
 • Изготвяне на нотариални актове и договори за продажба на МПС.

Семейно право

 • Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси
 • Развод – по взаимно съгласие и по вина на някой от съпрузите
 • Издръжки
 • Вещноправни искове за собственост след развода
 • Поставяне под запрещение и назначаване на настойничество
 • Делба на имущество – съдебна и извънсъдебна
 • Изготвяне на завещания
 • Заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Р България
 • Консултации и правно съдействие при спор за родителски права
 • Оспорване на бащинство, припознаване, предявяване на искове за установяване на произход от бащата Раваляне на осиновяване ,при допустими от Закона условия

Административно право и процес

 • Изготвяне на всички документи, необходими за иницииране на административни процедури и производства, предвидени от българското законодателство, включително кандидатстване за лицензи, концесии и др.
 • Представителство в процеса на издаване на индивидуални административни актове и в административните производства пред държавните органи;
 • Обжалване на индивидуални административни актове пред административните съдилища и Върховния административен съд;
 • Обжалване на нормативни актове през Върховния административен съд;
 • Представителство пред особени юрисдикции във връзка с разрешаване на правен спор;
 • Обжалване на административно-наказателни постановления пред горестоящия орган и съответния съд;

Право на интелектуалната собственост

 • Предварително проучване на марки и промишлени дизайни и изготвяне на становища по резултатите от тези проучвания с цел подпомагане на клиентите в избора на обект на индустриална собственост и начини за неговата най-пълна защита
 • Национална регистрация на марки, промишлени дизайни и географски означения
 • Международна регистрация на марки и на търговски марки на Общността
 • Поддържане регистрацията на обекти на индустриалната собственост
 • Изготвяне на възражения срещу регистрации на марки
 • Изготвяне на становища по нарушени права върху обекти на индустриалната собственост и правни възможности за тяхната защита
 • Представителство пред Патентното ведомство, Комисията за защита на конкуренцията и компетентния съд във връзка със защита на нарушени права върху марки и промишлени дизайни
 • Представителство във връзка с регистрация, защита или оспорване на имена на домейни в областите com. eu. и bg.
 • Изготвяне на договори за отстъпване и прехвърляне на права върху обекти на индустриалната собственост

Процесуално представителство и арбитраж

 • Процесуално представителство и защита в съдебни спорове пред всички съдебни инстанции и арбитраж;
 • Оценка на възможните правни рискове от образуването на евентуално съдебно производство по конкретен правен спор;
 • Съдействие за извънсъдебно уреждане на правни спорове;
 • Процесуално представителство и съдействие в хода на изпълнителния процес за събиране на присъдени вземания;
 • Анализ на установената съдебна практика с оглед своевременно прецизиране на отношенията на нашите клиенти с техните партньори за избягване на риска от неблагоприятно развитие на потенциален съдебен спор;
 • Подготовка на материали и експертни становища за оценка на възможните рискове от воденето на съдебен процес като способ за уреждане на спорове.

Застрахователно право

 • Консултации и изготвяне на различни видове застрахователни договори
 • Представителство на физически и юридически лица пред застрахователни компании във връзка с изплащане на щети
 • Представителство по граждански дела с предмет застрахователни договори

Данъчно право

 • Консултации относно различните видове данъци и данъчно планиране
 • Административни и съдебни жалби срещу актове на данъчната администрация
 • Представителство пред органите на данъчната администрация

Чуждестранни инвестиции

 • Правни консултации и съдействие в инвестиционния процес
 • Консултации относно закрилата на чуждестранни инвестиции
 • Представителство пред съответните държавни органи

Сътрудничества

С оглед разширения обхват на дейността на „Юрикон” кантората тясно сътрудничи с адвокати извън екипа, както и с множество специалисти в областта на счетоводството, строителството, данъчната администрация и др. Отношенията на „Юрикон” с колеги и специалисти в неюридически сфери се основават на идеята за взаимопомощ, компетентност и бързина. Това позволява пълно обслужване на интересите на нашите клиенти на основата на принципа „на едно гише”. Този принцип води освен до сигурност и максимизиране на очаквания от клиента полезен резултат, също и до спестяване на време и разход, който клиентът би направил при самостоятелно използване на различните по квалификация услуги.